Integritetspolicy | Success Publish

Integritetspolicy

Nordic Success Publishing AB:s Integritetspolicy

Nordic Success Publishing AB värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi arbetar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

VEM ÄR ANSVARIG FÖR DE PERSONUPPGIFTER SOM SAMLAS IN?

Nordic Success Publishing AB, org. nr 559173-3141, med adress Erik Dahlbergsgatan 23, 115 32 Stockholm och Webbyrå 24 AB, Org.nr: 559283-5184, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

HUR FÅR VI TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi får tillgång till dina personuppgifter när du tar kontakt med oss med genom telefon, e-post, genom vår hemsida, när du anlitar oss, får ett uppdrag ifrån oss eller genom våra samarbetspartners. Vi får också tillgång till dina personuppgifter genom andra personer, företag eller myndigheter.

Vid behandling inhämtar vi ditt samtycke innan vi börjar behandla dina personuppgifter i det fall det skulle behövas. Det gör vi genom att låta dig fylla i uttryckliga samtyckesklausuler i de fall behandlingen grundas på samtycke.

HUR KONTAKTAR DU OSS VID FRÅGOR OM DATASKYDD?

Eftersom vi tar dataskydd på stort allvar har vi särskilda medarbetare på kundservice som hanterar just dessa ärenden, och du kan alltid nå dem på info@successpublish.se .

Om Nordic Success Publishing AB gör någon ändring i vår integritetspolicy, kommer den senaste versionen av policyn alltid finnas tillgänglig på vår hemsida. Om vi beslutar att genomföra ändringar som innebär avgörande förändringar, kommer du få information om detta via vår hemsida eller genom e-post.

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR NORDIC SUCCESS PUBLISHING AB IN OM DIG SOM KUND OCH I VILKET ÄNDAMÅL?

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi behandlar uppgifter som du tillhandahåller oss direkt, när du besöker vår hemsida, uppgifter som vi får från offentliga register, när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick. Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag.

VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DINA PERSONUPPGIFTER MED?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part informeras du om detta.

Vi upprättar sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

VAD HAR DU FÖR RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD?

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag).

Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna (informationen lämnas i form av ett registerutdrag med angivande av ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder, information om varifrån informationen har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande).

Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse.

Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering.

Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:

  • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
  • Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
  • Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
  • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
  • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Nordic Success Publishing AB sparar aldrig personuppgifter längre än vad som anses nödvändigt för ändamål med behandlingen.

Varukorg