Allmänna villkor | Success Publish

Allmänna villkor

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR NORDIC SUCCESS PUBLISHING AB Org: 559173-3141

Dessa allmänna villkor gäller vid köp av e-bok/ljudbok från successpublish.se

1. DEFINITIONER

Arbetsdag: Dag då svenska affärsbanker i Sverige har öppet för normala banktransaktioner; som arbetsdag avses aldrig allmän helgdag, dag före allmän helgdag, lördag och söndag.

Leverantören: successpublish.se

Köparen: Leverantörens motpart.

2. LEVERANTÖRENS ÅTAGANDE

Leverantören skall leverera e-bok/ljudbok som specificerats på hemsidan ”successpublish.se”. Leverantören svarar för att leverera de dokument som köpts på hemsidan och leverera dessa digitalt till köparen.

3. KÖPARENS ÅTAGANDE

Det åligger köparen att lämna leverantören korrekt information om beställarens uppgifter och det underlag som erfordras för uppdragets utförande och i övrigt utföra överenskomna åtgärder samt att följa instruktionerna i de dokument som följer beställningen.

4. BETALNING

Betalning sker via Payson och Payson köpvillkor.

Gällande produktpris inklusive moms är det pris som vid beställningen framgår på Webbplatsen. Nordic Success Publishing förbehåller sig rätten att ändra produktpriser utan föregående avisering.

Privatkund boende inom EU betalar svensk moms medan Privatkund boende utanför EU inte betalar svensk moms. Utländsk Företagskund inom EU debiteras svensk moms i de fall denne inte har uppgivit ett korrekt momsregistreringsnummer. Företagskund utanför EU debiteras inte svensk moms.

Ångerrätten gäller inte:

förseglade ljud- eller bildupptagningar (t ex ljudböcker) där förseglingen har brutits, produkter som laddas ner direkt till Privatkunds elektroniska enhet, såsom ljudböcker och e-böcker, vars nedladdning redan har påbörjats.

Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag. Leverantören äger vid försenad betalning rätt till ersättning för påminnelseavgift.

5. SEKRETESS

Dessa dokument får icke säljas vidare till tredjepart eller användas för bruk mer än en gång per köpt dokument. Sekretesskyldighet gäller inte för sådan information som part har fått kännedom om på annat sätt än genom brott mot detta avtal eller som är allmänt känd. Sekretess gäller inte heller när part är skyldig enligt lag att lämna uppgifter till tredjepart. Sekretess skall gälla även om detta avtal i övrigt skulle upphöra att gälla.

6. ANSVAR OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

Leverantören ansvarar inte för skador eller andra förluster som köparen kan få genom användning av dokument från successpublish.se eller andra merkostnader för köparen.

7. FORCE MAJEURE

Part är fri från ansvar när förlust, skada eller försening orsakats av lagbud, krigshändelse, strejk (såväl avtalsenlig som avtalsstridig), lockout, blockad eller annan omständighet som part inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder part inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Om avtalets fullgörande till väsentlig del förhindras för längre tid än tre månader på grund av ovan angiven omständighet äger vardera parten, utan ersättningsskyldighet, skriftligen häva avtalet.

8. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

Detta avtal har inga avtalstider, bindningstider eller uppsägningstider men följer Payson köp & allmänna villkor.

9. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

Tvist i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras av allmän domstol.

Varukorg